Konsument ogłasza upadłość

Autor: Anna Brzezińska | Gospodarka | Data publikacji: 2009-10-27

Polskie prawodawstwo przewiduje od tego roku możliwość ogłoszenia upadłości nie tylko przez firmy, ale również osoby fizyczne. Tak zwana upadłość konsumencka jest ratunkiem dla osób, które w wyniku splotu niekorzystnych okoliczności, takich jak ciężka choroba, utrata pracy czy nieszczęśliwy wypadek, przestały sobie radzić z własnym zadłużeniem.

Polskie prawodawstwo przewiduje od tego roku możliwość ogłoszenia upadłości nie tylko przez firmy, ale również osoby fizyczne. Tak zwana upadłość konsumencka jest ratunkiem dla osób, które w wyniku splotu niekorzystnych okoliczności, takich jak ciężka choroba, utrata pracy czy nieszczęśliwy wypadek, przestały sobie radzić z własnym zadłużeniem.

Możliwość ogłoszenia bankructwa przez osobę fizyczną była długo oczekiwana. Prace nad tym rozwiązaniem przez długi czas były obiektem rozważań kolejnych ekip rządzących. W końcu w marcu tego roku za sprawą nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, stała się możliwa. Z prawa do ogłoszenia upadłości już od wielu lat mogą korzystać konsumenci w Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Holandii czy Luksemburgu. Ze względu na brak jednolitych unijnych regulacji, normy przyjęte w poszczególnych krajach różnią się od siebie. Wspólny dla wszystkich jest natomiast sądowy tryb postępowania.

Dla kogo upadłość konsumencka?

Ogłosić bankructwo może osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku, niezawinionej utraty pracy, bądź długotrwałej choroby, utraciła zdolność spłacania swoich długów. Przy czym warto podkreślić, że jeżeli osoba fizyczna została zwolniona z pracy w trybie dyscyplinarnym lub za własną zgodą - nie będzie mogła skorzystać z tego rozwiązania. Z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać spółki z o.o., spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy spółek partnerskich i osobowych, spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem - ci wykonują upadłość na zasadach przewidzianych dla firm. Upadłość nie będzie możliwa również wówczas, gdy osoba zaciągnęła zobowiązanie będąc już niewypłacalną. Z prawa do ogłoszenia upadłości można skorzystać kilkakrotnie w ciągu życia, jednak nie częściej niż raz na dziesięć lat.

Na czym polega?

Osoba fizyczna, która stwierdzi, że nie ma możliwości spłaty własnego zadłużenia występuje do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Złożenie takiego wniosku kosztuje 200 zł, dla porównania w przypadku firm jest to 1000 zł. We wniosku powinny znaleźć się informacje takie jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie. Bankructwo ogłasza sąd, który dodatkowo powiadamia opinię publiczną o tym fakcie poprzez wywieszenie informacji w swojej siedzibie oraz zamieszenie jej w prasie ogólnopolskiej. Z chwilą ogłoszenia upadłości wierzyciele nie mogą naliczać żadnych dodatkowych opłat i odsetek.

Jak przebiega?

Po ogłoszeniu upadłości przez sąd, do akcji wkracza syndyk, który dokonuje wyprzedaży majątku - uzyskana w ten sposób kwota posłuży spłacie zobowiązań dłużnika. Jeżeli konieczna okaże się sprzedaż mieszkania osoby zadłużonej, sąd wydzieli odpowiednią kwotę, która pokryje roczny koszt wynajmu mieszkania, reszta zostanie przekazana wierzycielom. Gdyby kwota pozyskana z licytacji nie starczyła na pokrycie wszystkich długów, sąd, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz realność ich zaspokojenia w przyszłości, ustali plan ich spłaty - nie dłuższy niż 5 lat. W okresie spłaty zadłużenia konsument nie może zaciągać nowych zobowiązań, chyba że jest to konieczne dla utrzymania jego i jego rodziny.

Wierzyciele nie mogą żądać większych spłat jeżeli poprawa sytuacji majątkowej dłużnika nastąpiła za sprawą znalezienia lepszej pracy, bądź zwiększenia zarobków z działalności wykonywanej osobiście. Jedyną możliwością do uzyskania większych spłat jest nagła, istotna poprawa sytuacji majątkowej upadłego - taka jaka przyjęcie spadku.

Sąd ogłaszając plan spłaty zadłużenia ustali również kwotę długu, która zostanie umorzona wtedy, gdy dłużnik wykona cały plan spłat. Dłużnik zostanie oczyszczony z długów po wykonaniu wszystkich zobowiązań.


Copyright © by NBPortal.pl

Udostępnij w : Wyślij znajomemuRozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: